This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

"Katarina Gospic" Altura VR

Optimerade äldreboenden ska utformas med hjälp av VR

mars 10, 2020

Altura, Spinview och Tobii har inlett ett nytt forskningsprojekt. Med hjärnforskaren Katarina Gospic i spetsen utvecklas nu ett digitalt analysverktyg som med hjälp av VR-teknik ska säkerställa vad i fastigheter som främjar välmående. Verktyget ska sedan användas inför och i samband med nyutveckling av äldreboenden.

Forskningsrådet Formas har meddelat att projektet ”HOME – Housing Optimizing Measure for Elderly” beviljas forskningsmedel. Projektet är ett samarbete mellan Altura, Spinview, Tobii Pro och syftar till att utveckla ett analysverktyg som genom VR-teknik (virtual reality) undersöker hur optimerade miljöer för äldre kan skapas. Analysverktyget ska mäta vad i olika miljöer som väcker känslor och främjar välmående hos människor i syfte att identifiera hur äldreboenden kan optimeras.

Med hjälp av eyetracking som mäter ögonrörelser och GSR (galvanic skin response) som mäter kroppens svettningar till följd av en emotionell reaktion kommer projektgruppen att undersöka hur väl en virtuell miljö överensstämmer med verkligheten. Både boende och vårdpersonal kommer att testas i de olika betingelserna. Resultaten blir vägledande i hur man sedan kan testa endast i virtuella miljöer. Att kunna testa miljöer virtuellt gör att man kan välja de som är mest optimala för att främja hälsa och god arbetsmiljö, innan man ens byggt miljöerna i verkligheten. Det gör att Altura, med en forskningsbaserad analys som grund, kan utforma och utveckla äldreboenden som främjar de boendes välmående.

”Samarbetet innebär att vi utvecklar ett forskningsbaserat och digitalt verktyg för att ta reda på vad i byggnader som främjar människors välmående. Verktyget gör det sedan möjligt för oss att testa olika scenarier och designer innan de omsätts till verklighet, vilket är både skalbart och miljövänligt. Vi är otroligt stolta över att få vara delaktiga ett projekt som ger oss en vetenskapligt grundad inblick i hur vi ska forma morgondagens äldreboende”, säger Dorotea Stellmach, Ansvarig för konceptutveckling på Altura.

Projektgrupp med bred palett av kompetens
Projektet finansieras inom ramen för Formas strategiska innovationsprogram Smart Built Environment, som syftar till att bidra till mer hållbart, snabbt och kostnadseffektivt samhällsbygge utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Projektgruppens sammansättning möter tillsammans innovationsprogrammets krav för att ges medel. Spinviews VR-teknik och teknologiplattform, Tobiis eyetracking-teknik och insamling av beteendedata, Alturas expertis inom utveckling av äldreboenden samt Katarina Gospics djupa kompetens inom medicin och fysiologi. En sammansättning som skapar en bred palett av relevant och gedigen kompetens.

”Jag ser med stor förväntan på det här projektet. Det finns i dagsläget ingen standardiserad metod att testa människors neurofysiologiska svar i byggnader, än mindre i äldreboenden. Här har vi chansen att skapa ett norm-verktyg som syftar till att det ska byggas så bra boenden för äldre som möjligt. Att skapa forskningsförankrade miljöer som främjar hälsa gläder mig, både som forskare och som medmänniska”, säger Katarina Gospic, hjärnforskare och Director of Neuroscience på Spinview.

Kortfattat: så går projektet “HOME – Housing Optimizing Measure for Elderly” till:

  1. I det inledande steget av projektet kommer kvantitativa metoder som GSR (Galvanic Skin Response) som mäter kroppens svettningar till följd av en emotionell reaktion och eyetracking-glasögon som mäter våra ögonrörelser, användas tillsammans med kvalitativa metoder (frågeformulär) för att testa hur olika populationer, som exempelvis sjukvårdspersonal och boende, som ska nyttja äldreboenden uppfattar sin omgivning IRL (In real life). Genom att kombinera dessa två metodologier får man en ökad förståelse för sambandet mellan det vi uppmärksammar visuellt och våra känslomässiga reaktioner.
  2. I steg två kommer samma undersökning att genomföras, fast i en virtuell verklighet (VR) där deltagarna klickar sig runt i VR-miljön på en datorskärm samtidigt som GSR och eyetracking mäts. Resultaten används sedan i jämförelseanalysen i nästkommande steg.
  3. I steg tre kommer steg ett och steg två att jämföras för att ta fram en VR-modell som kan ersätta IRL. Steg tre syftar till att validera hur väl VR-miljön kan representera IRL-miljön.

 

Förväntade resultat och effekter

Resultatet förväntas bli en skalbar metod som kan användas i såväl planering som utveckling av äldreboenden och andra samhällsfastigheter. Syftet är att på ett kostnadseffektivt vis maximera bekvämlighet och trivsel för samtliga människor som vistas i fastigheten. Verktyget ska även kunna användas av Altura vid nybyggnation av äldreboenden och vid offentliga upphandlingar hos kommuner och landsting.

 

För ytterligare information kontakta:
Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling, Altura
E-mail: dorotea.stellmach@alturafastigheter.se
Telefon: +46 709 46 85 97

 


Ämnen